Empfohlene Schmierfette

Anwendung

Klüber

untere Temp. grenze [°C]

obere Temp. grenze [°C]

Grundöl Viskosität [mm2/s] bei 40°C

Lubcon

untere Temp. grenze [°C]

obere Temp. grenze [°C]

Grundöl Viskosität [mm2/s] bei 40°C

Standardfett, Lang- zeitschmierung bei hoher spezifischer Belastung

Staburags NBU 8 EP

-20

140

100

Turmogrease PHS 1002

-40

160

105

Dauerschmierung mit Fizabstreifern

Isoflex NBU 15

-30

130

23

Turmogrease Highspeed L252

-50

120

25

Dauerschmierung ohne Filzabstreifer, nur niedrige Geschwindig keiten

Staburags NBU12/300KP

-20

140

220

Turmogrease CAK 4002

-20

150

400

Leichlauffett

Isoflex LDS 18 Spezial A

-50

120

15

Thermoplex 2 TML Spezial

-70

130

20

Hochtemperatur Langzeitschmierung

Klüberalpha BHR 53-402

-40

260

400

Turmotemp Super 2 EP

-30

280

500

Tieftemperaturschmierung

Isoflex PDL 300 A

-70

110

9

Thermoplex TTF 122

-70

150

12

Vakuumbetrieb

Barrierta L55/2

-40

260

400

Thurmotemp II/400 KL

-30

260

400

Reinraum

Asonic HQ 72-102

-40

180

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thurmotemp II/400 RS2

-30

260

550

Lebensmittelumgebung

Klübersynth UH1 14-151

-45

120

150

Thurmogrease ALN 2501

-40

160

250